Om Naturfag for alle

"Naturfag for alle" er under arbeid. Kapitler blir lagt til etter hvert som de blir ferdig.

Teknisk

Når du er inne i læreverket er det viktig at du kun bruker læreverkets egne linker og knapper til å navigere, ikke nettleserens tilbake- eller framknapp. I så fall vil det lett bli rot i adresseringen. Årsaken er at læreverket bruker rammer ("frames").

Uansett hvor du er i verket, vil du finne linker til hovedinndelingen øverst i skjermbildet. Hver av disse linkene bringer deg til en innholdsfortegnelse. Der er planlagte kapitler skrevet med svart skrift, mens ferdige kapitler har blå skrift. For tiden (2012) er alle kapitler i del 4 Fenomener og stoff og del 5 Planeten Jorden ferdig.

Innhold

Naturfag for alle søker primært å dekke alle emner som anses som allmenndannende kunnskap innen naturfag. Det får en løs tilknytning til læreplanene for ungdomstrinnet og første år i videregående skole og er tiltenkt både elever og lærere i disse skoleslagene, samt interessert ungdom og voksne ellers. Et stort antall bilder, billedserier og animasjoner vil forhåpentligvis gjøre stoffet både lettlest og lettforståelig, og anvendelig i en undervisningssituasjon. Det er lagt vekt på å unngå matematiske utfordringer for leseren. Manglende ferdigheter i matematikk skal ikke være til hinder for å tilegne seg allmenndannende kunnskap om naturen.

Kommentarer til forfatteren kan sendes til post@internettforlaget.no.

Hva er naturfag?

Naturfag omfatter alle vitenskaper som beskriver og forsøker å forstå naturen omkring oss. På universitetene finnes det et stort antall naturvitenskapelige fag: fysikk, kjemi, biologi, geofag, astronomi, medisin. Hver av disse er oppdelt i underdisipliner: teoretisk fysikk, mekanikk, høyenergifysikk, geofysikk, atmosfærefysikk, astrofysikk osv.

Skolens naturfag er et forsøk på en bred orientering om de mest grunnleggende resultatene av århundrers naturvitenskapelige forskning. I tillegg skal faget gi glimt fra den denne forskningens historie og en forståelse av dens metoder.

Teknologi er ikke naturvitenskap

Teknologi fantes lenge før naturvitenskapene. Egypterne bygde sine pyramider og vikingene sine skip ut fra en teknologi bygd på praktisk erfaring. I våre dager har vi fått en teknologi som i svært stor grad bygger på resultatene av naturvitenskapelig forskning. Derfor er det naturlig å trekke teknologi inn i skolens naturfag.

Hvorfor bør alle lære naturfag?

Siden 1500-tallet har naturvitenskapelig forskning brakt oss et nytt verdensbilde og et nytt samfunn. Dette har vært mulig på grunn av et stort antall menneskers iherdige forskningsarbeid og mange menneskers innsats for å formidle kunnskapen til folket og utnytte den til praktiske løsninger - ny teknologi.

Det var forskning og forskningsformidling som forandret vårt verdensbilde, mens det var ny teknologi som forandret levevilkårene i samfunnet. Et endret verdensbilde gjorde at menneskene måtte revurdere mange anskuelser om livet, vår plass i tilværelsen og hvilke konsekvenser våre handlinger har for verden omkring oss.

I dag utgjør naturvitenskapelig forskning og teknologisk anvendelse et svært samfunnsområde. Det gjøres stadig nye oppdagelser og utvikles stadig ny teknologi. Dette er oppdagelser og teknologi som vil gi oss nye muligheter og nye utfordringer. Og mange valg. I et demokrati er det en samfunnsplikt å være rimelig informert om grunnlaget for slike valg.

Dess mer vi lærer om naturen, dess mindre mystisk blir den, og dess mer fascinerende. Kjennskap til de forunderlige sammenhengene som naturvitenskapelig forskning har avdekket og spenning knyttet til de hemmeligheter som fremdeles er uoppdaget gir kunnskap om naturen en egenverdi, uavhengig av praktisk nytte eller økonomi.